Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

A gyermekek számára biztonságos internet megteremtése

A Kormány köszönetet mond a magyar polgároknak, a szakmai és civil szervezeteknek, a digitális ökoszisztéma szereplőinek az alkotó közreműködésért.

A Kormány továbbra is várja valamennyi érintett szereplőnek a Stratégia gazdagítására vonatkozó szakmai javaslatait.

A Kormány a Stratégia végrehajtása során is megteremti a széles körű társadalmi párbeszéd fórumait, és számít a magyar polgárok, valamint a szakmai, társadalmi és tudományos szervezetek közreműködésére és együttműködésére.

 1. A Kormány elfogadja a Digitális Jólét Program részeként számára bemutatott „Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját” (a továbbiakban: Stratégia), és felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos), hogy a Stratégiát a kormányzati portálon (kormany.hu) tegye közzé.

  Felelős: miniszterelnöki biztos
  Határidő: azonnal
 2. A Kormány különösen fontosnak tartja, hogy az internethasználat a felnövekvő nemzedékek fejlődését szolgálja, ezért úgy határoz, hogy a magyarországi internetszolgáltatókkal kötött megállapodás keretében kívánja megteremteni a Gyermekek Számára Biztonságos Internetszolgáltatás új feltételeit.

  Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
  Határidő: 2017. június 30., majd azt követően folyamatosan
 3. A Kormány annak érdekében, hogy a gyermekek számára veszélyes és káros tartalmak szűrését lehetővé tevő technológiai megoldások mindenki számára hosszú távon ingyenesen hozzáférhetőek legyenek, ingyenesen hozzáférhető, magyar nyelvű, korszerű gyermekvédelmi szűrőszoftverek kifejlesztéséről határoz.

  Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, emberi erőforrások minisztere
  Határidő: 2017. december 31., majd azt követően folyamatosan
 4. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a gyermekek számára veszélyes és káros, illetve a gyermekek számára javasolt online tartalmakról (black list/white list) a nemzetközi jó gyakorlatoknak megfelelő összeállítást vezessenek, és biztosítsák, hogy az összeállításokat a szűrést szolgáló hatékony műszaki megoldások kifejlesztése során bárki szabadon felhasználhassa annak érdekében, hogy a gyermekek a lehető legbiztonságosabban használhassák az internetet.

  Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, emberi erőforrások minisztere, igazságügyi miniszter, belügyminiszter
  Határidő: 2017. március 31., majd azt követően folyamatosan
 5. A Kormány a gyermekek számára biztonságos, értékteremtő és gazdag online tartalmak minél egyszerűbb elérése érdekében a gyermekek számára biztonságos tartalmakat, valamint az online gyermekvédelemmel kapcsolatos fontos információkat összegyűjtő és bemutató honlap létrehozásáról és működtetéséről határoz.

  Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
  Határidő: 2017. március 31., majd azt követően folyamatosan
 6. A Kormány a gyermekek számára biztonságos, értékteremtő és gazdag online tartalomkínálat bővítése érdekében az ilyen tartalmak gyártásának támogatására programokat dolgoz ki az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül.

  Felelős: emberi erőforrások minisztere
  Határidő: 2017. június 30., majd azt követően folyamatosan
 7. A Kormány átfogó tájékoztatási programokat indít a gyermekek online térben történő megóvását célzó jogszabályi rendelkezések és a gyermekeket a digitális világban érő sérelmekkel szembeni fellépési lehetőségek széles körű megismertetése érdekében.

  Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, emberi erőforrások minisztere
  Határidő: 2017. március 31., majd azt követően folyamatosan
 8. A Kormány annak érdekében, hogy a gyermekek körében általánossá váljon a tudatos és értékteremtő internet- használat, átfogó és ingyenes képzési és továbbképzési programokat indít az online zaklatások, megfélemlítések megelőzésére és kezelésére, a gyermekek, a szülők, a pedagógusok és gyermekekkel foglalkozó más szakemberek médiaműveltségének fejlesztésére.

  Felelős: emberi erőforrások minisztere, nemzeti fejlesztési miniszter, belügyminiszter
  Határidő: 2017. december 31., majd azt követően folyamatosan
 9. A Stratégia végrehajtását a miniszterelnöki biztos hangolja össze.

 10. A Kormány felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a Stratégia végrehajtása érdekében készítsen részletes – az egyes részfeladatokat, a felelősöket és a határidőket is meghatározó – intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv).

  Felelős: miniszterelnöki biztos
  Határidő: 2016. szeptember 30.
 11. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy
  a) a 2–8. pontban meghatározott feladatok végrehajtása során a 10. pontban meghatározott intézkedési tervben foglaltak, valamint a miniszterelnöki biztos 9. pontban meghatározott koordinációs feladat- és hatáskörében adott iránymutatásai szerint járjanak el, valamint
  b) bocsássák a miniszterelnöki biztos rendelkezésére a Stratégia végrehajtásával összefüggő feladatai ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket.
  Felelős: érintett miniszterek
  Határidő: folyamatos
 12. A Kormány
  a) elrendeli a Stratégia és az intézkedési terv megvalósulásának gyelemmel kísérését, a Stratégia végrehajtásával kapcsolatos folyamatos társadalmi egyeztetést, a Stratégia évenkénti értékelését és szükség szerint a felülvizsgálatát,
  b) elrendeli, hogy az a) pontban meghatározott feladatok végrehajtása során keletkező tapasztalatokról a miniszterelnöki biztos a Kormány részére évente jelentést nyújtson be.
  Felelős: miniszterelnöki biztos
  Határidő: az a) alpont vonatkozásában folyamatos,
  a b) alpont vonatkozásában első alkalommal 2017. június 30., majd évente június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.